Adatvédelem, Jogi Nyilatkozat

JOGI NYILATKOZAT TARTALMAK FELHASZNÁLÁSÁRÓL:
1 A honlap tulajdonosa és üzemeltetõje az Intermedia Erdõvidék Egyesület, a továbbiakban ERDTV: A honlapon található anyagok ("tartalom") felhasználási- vagy tulajdonjogával AZ ERDTV rendelkezik. Ezek használata csak magánjellegû lehet, bármiféle üzleti jellegû felhasználáshoz az ERDTv elõzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges. A Felhasználónak tiszteletben kell tartania a tartalomhoz kapcsolódó összes szerzõi és más jogot, és nem változtathatja meg vagy módosíthatja a tartalmat.
1.2 Tilos a honlap bármely tartalmának sokszorosítása, másolása, terjesztése (ideértve az e-mail, fax vagy más elektronikus készülék útján történõ eljárásokat is), publikálása, módosítása, továbbítása, kivéve, ha Ön (felhasználó) rendelkezik az ERDTV képviseletére jogosult személytõl származó engedéllyel. E tilalom alá esik különösen a honlapon található összes szöveg, kép, grafika, logo, embléma, fotó, hang- és videoanyag vagy ezek állóképei.

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT:
I. Bevezetõ

Az Erdtv.com weboldalat az Intermedia Erdõvidék Egyesület (a továbbiakban: ERDTV) üzemelteti.

Az erdtv.com-t üzemeltetõ ERDTV az alábbi adatvédelmi és -kezelési elveket tartalmazó nyilatkozatot teszi közzé, melyet magára nézve kötelezõnek ismer el. Nyilatkozatunk összeállításakor különös tekintettel vettük figyelembe a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló törvényt, az egyének védelmérõl a személyes adatok gépi feldolgozása során Strasbourgban, 1981. január 28-án kelt Egyezményt kihirdetõ 1998. évi VI. törvényt, valamint az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény XVII. fejezetében foglalt rendelkezéseket.

Jelen közleményünk célja, hogy online szolgáltatásaink minden területén, minden egyén számára - bármiféle megkülönböztetés nélkül ? biztosítva legyen, hogy alapvetõ jogait tiszteletben tartsák a személyes adatok gépi feldolgozása során.

Az erdtv.com számára kiemelt fontosságú cél a weboldal látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, a látogatók információs önrendelkezési jogának a biztosítása. ERDTV a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi elõírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról és megteszi azon technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azon eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó elõírások érvényre juttatásához szükségesek.

Az Erdtv.com a látogatóra vonatkozó egyedi adatokat kizárólag az érintett hozzájárulásával fogja egyéb célokra felhasználni, illetve harmadik fél számára kiadni.

II. Fogalom-meghatározások a jelen nyilatkozat alkalmazása során:

a) személyes adat:
bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: ?látogató?, ?érintett?, ?ügyfél?) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megõrzi e minõségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthetõ azonosíthatónak, ha õt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetõleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemzõ tényezõ alapján azonosítani lehet.

b) különleges adat:

ba) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyõzõdésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra,
bb) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bûnügyi személyes adat.

c) adatkezelés

az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely mûvelet vagy a mûveletek összessége, így például gyûjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzõk (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.

d) adatfeldolgozás

az adatkezelési mûveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a mûveletek végrehajtásához alkalmazott módszertõl és eszköztõl, valamint az alkalmazás helyétõl.

e) adattovábbítás

az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetõvé teszik.

f) nyilvánosságra hozatal

az adatot bárki számára hozzáférhetõvé teszik.

g) adatkezelõ

az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

h) adatfeldolgozó

az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet, aki vagy amely az adatkezelõ megbízásából - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történõ megbízást is - személyes adatok feldolgozását végzi.

i) adattörlés

az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges .

j) automatizált adatállomány

automatikusan feldolgozásra kerülõ adatok sora.

k) gépi feldolgozás

a következõ mûveleteket tartalmazza, ha azok részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai mûveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.


III. Adatok minõsége, azaz a személyes adatokra vonatkozó követelmények a gépi feldolgozás során:

a) az adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni.

b) az adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérõ módon nem szabad felhasználni.

c) az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl.

d) az adatoknak pontosaknak és ha szükséges idõszerûeknek kell lenniük.

e) az adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetõvé.

IV. Az adatalanyt védõ további garanciák:

Mindenkinek joga van arra, hogy

a) tudomást szerezzen a személyes adatok automatizált állományáról, annak fõ céljairól, valamint az adatállományt kezelõ személyérõl és szokásos lakhelyérõl vagy székhelyérõl.

b) ésszerû idõközönként és túlzott késedelem vagy költség nélkül értesüljön arról, hogy egy automatizált adatállományban személyes adatait tárolják-e, és ezekrõl az adatokról számára érthetõ formában tájékoztassák.

c) indokolt esetben ezeket az adatokat helyesbíttethesse vagy töröltethesse a lehetõ legegyszerûbben és leggyorsabban megvalósítható módon.

d) jogorvoslattal élhessen, ha a jogszabályokban foglalt tájékoztatási vagy indokolt esetben közlési, helyesbítési, illetve törlési kérelmét nem teljesítik. Az érintett kérelmére az adatkezelõ tájékoztatást ad az általa kezelt, illetõleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, idõtartamáról, az adatfeldolgozó nevérõl, címérõl (székhelyérõl) és az adatkezeléssel összefüggõ tevékenységérõl, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelõ köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idõ alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthetõ formában megadni a tájékoztatást. Az érintett, jogainak megsértése esetén, az adatkezelõ ellen a bírósághoz fordulhat. Az adatkezelõ az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelõ felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelõ mentesül a felelõsség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül esõ elháríthatatlan ok idézte elõ. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Személyes adat akkor kezelhetõ, ha

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Törvény közérdekbõl - az adatok körének kifejezett megjelölésével - elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.

Az adatkezelés célhoz kötöttsége:

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhetõ, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Adattovábbítás, az adatkezelések összekapcsolása:

Az adatok akkor továbbíthatók, valamint a különbözõ adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Adatbiztonság:

Az adatkezelõ, illetõleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat - kiemelten az államtitokká és a szolgálati titokká minõsített személyes adatot - védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetõleg sérülés vagy a megsemmisülés ellen.

V. Egyéb adatvédelmi információk
Az Erdtv.com szolgáltatásainak igénybevétele az adatkezeléshez és az adatok tárolásához történõ hozzájárulásnak minõsül. Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bármilyen észrevétele van, kérem forduljon bizalommal a moderátorhoz.

Kellemes idõtöltést kívánunk!